Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 till 80 000 kronor, för att förenkla för ännu fler av de minsta företagen. Det innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 80 000 kronor kan välja om man vill redovisa moms eller inte.

Den som väljer att bli momsbefriad behöver inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna och den som uppfyller villkoren och väljer att vara momsbefriad får inte lyfta moms på sina utgifter.

För att uppfylla villkoren om momsfrihet får omsättningen (exklusive moms) inte beräknas överstiga 80 000 kronor under det innevarande beskattningsåret. Omsättningen får inte heller ha överstigit 80 000 kronor under något av de två senaste beskattningsåren.

Omsättningsgränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Momsbefrielsen gäller enbart egen omsättning. Import och andra förvärv där köparen är momsskyldig omfattas inte. Även om en beskattningsbar person valt momsbefrielse så är denne alltså skyldig att redovisa moms vid import och när omvänd betalningsskyldighet gäller. I dessa fall måste även en momsdeklaration lämnas.

Ansökan och beslut

Den som redan är momsregistrerad men vill bli befriad från moms måste ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket. För beskattningsbara personer som inte är momsregistrerade behövs ingen ansökan.

Om gränsen överskrids

Om omsättningen under innevarande år överskrider 80 000 kronor är villkoren för momsfrihet inte längre uppfyllda. Den beskattningsbara personen ska då ta ut moms från och med den omsättning som innebär att omsättningsgränsen överskrids. Momsbefrielsen upphör alltså utan något beslut, när omsättningsgränsen passeras. En anmälan om momsregistrering ska göras till Skatteverket.

Frivillig övergång till momsplikt

Den som valt momsfrihet kan när som helst ansöka om att bli momsskyldig. Ändringen gäller tidigast från ingången av beskattningsåret före det år då ansökan om ändringen gjordes hos Skatteverket. Det är alltså möjligt att göra ändringen retroaktivt.

Tröghetsregel

En tröghetsregel finns för att förhindra att man omväxlande väljer att ha momspliktiga och momsfria omsättningar. Regeln innebär att den som varit momsbefriad och därefter ansökt om att bli momspliktig, ska kunna bli momsbefriad igen tidigast från ingången av det tredje beskattningsåret efter det år då beslutet om momsskyldighet fattades.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Pixabay