Internetbaserat KBT bra vid mild depression

KBT-behandling via nätet kan fungera lika bra som konventionell KBT, vid behandling av mildare depression. Forskare vid Göteborgs universitet har medverkat i en internationell studie av ämnet. Studien är en metastudie av 76 studier från olika länder, där totalt 17 521 personer ingick.

– Vid lindrig eller medelsvår depression är effekten av KBT via internet lika god som vid sedvanlig KBT. För många är det ett fantastiskt sätt att kunna ta till sig terapi, utan att behöva resa till terapeuten. Vi såg också att det var speciellt bra för äldre, vilket inte var helt väntat, säger Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, en av studiens författare.

Den faktor som visade sig betyda mest för prognosen var depressionens djup när behandling inleddes. Vid mildare depression var resultaten bättre. Stöd från behandlare och sms-påminnelser ökade andelen patienter som fullföljde terapin.

Internet-KBT förutsätter dock kontinuerlig kontakt bland annat för att det är viktigt att behandlaren kan se att det sker en förbättring inom tre-fyra veckor, och att det inte går åt fel håll. Depression är en potentiellt mycket farlig sjukdom, betonar Cecilia Björkelund. Vid djup depression är internetförmedlad terapi inte aktuellt.

Studien visar att det finns en fara med att använda internet-KBT med program som innehåller avslappningsterapi. Det kan tvärtom ge negativa effekter, förvärra symptomen och ge så kallad avslappningsframkallad ångest.

Källa: Göteborgs universitet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock