Hud-mot-hudkontakt räddar liv på för tidigt födda

Att hudkontakt är en viktig komponent för hälsa och välmående är ingen nyhet för Kroppsterapeuternas medlemmar. Men att kontinuerlig hud-mot-hudkontakt direkt från födseln kan minska dödligheten med 25 procent hos nyfödda med mycket låg födelsevikt, kan sannolikt förundra även en erfaren kroppsterapeut.

Dessa siffror presenteras i en studie i låg- och medelinkomstländer som WHO koordinerat på initiativ av forskare vid Karolinska Institutet.

Kontinuerlig hud-mot-hudkontakt mellan barn och mor, eller ”Kangaroo Mother Care” (KMC), är ett av de mest effektiva sätten att förebygga spädbarnsdödlighet globalt sett. Den aktuella studien har undersökt om hud-mot-hudkontakt med start omedelbart efter förlossningen, så kallad immediate KMC (iKMC), leder till ytterligare förbättrad överlevnad för barn med en födelsevikt på 1–1,8 kg i låg- och medelinkomstländer. I studien blev 3 211 barn slumpade till att antingen få iKMC och fortsatt hud-mot-hudkontakt på nyföddhetsavdelningen, där även mödrarna fick sin medicinska vård, eller till standardvård (kontrollgrupp), som innebar att mödrar och barn fick vård på separata avdelningar och kom till nyföddhetsavdelningen endast vid barnens mattider.

Under de första tre dygnen fick barnen i iKMC-gruppen i genomsnitt 17 timmar hud-mot-hudkontakt per dag jämfört med 1,5 timmar i kontrollgruppen.

Dödligheten under de första 28 dagarna minskade med 25 procent i gruppen som fick iKMC jämfört med kontrollgruppen. Dessutom var det signifikant färre barn i iKMC-gruppen som fick låg kroppstemperatur eller blev drabbade av bakteriell blodförgiftning.

Studien finns publicerad i The New England Journal of Medicine (NEJM) .

Text Ulrika Hoffer Foto Istock