7 tips för ett enklare årsbokslut

Undvik vanliga misstag och minska kostnaderna för årsbokslutet med dessa sju tips!

1. Ha koll på dina underlag.

 • Samla ihop alla fakturor och kvitton för årets sista månad.
 • Komplettera alla underlag, ta fram de som saknats tidigare under året.
 • Kom ihåg att bokföringslagen kräver att alla transaktioner som skett kräver ett korrekt underlag. Det finns specifika krav på hur en faktura ska vara utformad, vilka uppgifter som måste finnas med, samma sak gällande kvitton.

2. Beställ engagemangsbesked från banken samt försäkringsbrev för samtliga försäkringar

 • I engagemangsbeskedet finns alla uppgifter om eventuella ställda säkerheter som företagsinteckningar samt borgensåtaganden hos banken. Kom ihåg att ta fram detta även för innehav hos Nordnet, Avanza och så vidare.​
 • Försäkringsbrev för bolagets verksamhet samt eventuella bilar mm.

3. Har du lager?

 • Lagerinventering ska göras minst en gång om året och den ska göras så tätt inpå årsskiftet som möjligt. Har ditt företag revisor bör du planera in denna aktivitet ihop med din revisor.

4. Har du köpt eller sålt inventarier under året?

 • Se till att underlaget finns.
 • Kontrollera att avskrivningarna som gjorts under året är korrekta. Avskrivningstiden ska matcha tillgångens förväntade livslängd.
 • Kontrollera att ditt anläggningsregister stämmer med din bokföring. Gå igenom de eventuella inköp, försäljningar och utrangeringar av inventarier som du har gjort under året.
 • Om du köpte inventarier till ett pris som är lägre än ett halvt prisbasbelopp, vilket är 24 150 kronor under 2022, kan dessa skrivas av direkt.

5. Tänk på periodiseringar av intäkter och kostnader

 • Har du utställda fakturor till dina kunder på det nya året, men som avser arbete utfört under bokslutsåret, då tillhör intäkten bokslutsåret. Samma princip gäller kostnader för inköpta tjänster.
 • Om företaget följer K2-regelverket ska inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kr inte periodiseras.

6. Vill du avsätta pengar till periodiseringsford eller återföra från periodiseringsfond?

 • Inför bokslutet kan du planera skatten genom att exempelvis skjuta på den till ett senare tillfälle. Pengarna placeras då i en periodiseringsfond. Där får de sparas i max sex år, därefter är de tvingande att återföras till beskattning. Återföringen kan göras tidigare, om du vill.

7. Se till att bli färdig i tid

 • En årsredovisning ska upprättas och skickas in till Bolagsverket senast sex månader från räkenskapsårets slut och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla balansräkning, resultaträkning och en förvaltningsberättelse.
  Har du revisor ska allt lämnas komplett och klart till revisorn tre månader efter bokslutsdagen.
 • Inkomstdeklarationen ska upprättas och lämnas in till Skatteverket senast sex månader från räkenskapsårets slut.

Text Lilian Holm/Account on us Foto Istock