Valet 2022 – vad tycker partierna om friskvård och hälsa?

I årets valkampanj hör vi mest partiernas utspel om lag och ordning, integration, grön omställning, och vårdköer. Folkhälsa och förebyggande hälsoarbete är frågor som hamnar i skymundan. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har frågat Sveriges åtta riksdagspartier om svar på hur de vill förbättra både förebyggande hälsoinsatser och förutsättningarna för aktörer i friskvårdsbranschen att bättre kunna bidra till detta. Svaren kommer från partiernas talespersoner i social- och hälsofrågor.

Kristdemokraterna

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga?

Att främja det förebyggande folkhälsoarbetet är den mest prioriterade frågan för att stärka hälsan för den enskilde genom hela livet. Genom ett effektivt förebyggande arbete kan vi minska sjukdomsbördan för befolkningen i stort och i förlängningen också avlasta hälso- och sjukvården. Prioriterade områden inom folkhälsoarbetet är exempelvis att minska bruket av tobak och alkohol, att motverka barnobesitas och att öka den fysiska aktiviteten bland befolkningen.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Kristdemokraternas folkhälsopolitik syftar till att stödja den enskilde att göra hälsosamma val. Det ska vara lätt att göra rätt – och då måste också samhället erbjuda evidensbaserat stöd och riktade insatser som främjar goda val. Vi har fått stöd i riksdagen för vårt förslag om ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention (alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar) och en nationell handlingsplan för att motverka barnobesitas. Vi driver också frågan om ökad fysisk aktivitet på skolan genom fler idrottstimmar samt ett fritidskort som ska ge ekonomiskt stöd till alla barn i årskurs 2-9 för att delta i ledarledda fritidsaktiviteter.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

Vi vill stärka den psykiska hälsan bland barn och unga genom att skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård hela vägen från mödravårdscentralen, BVC, familjecentraler och elevhälsa till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att kunna upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och då ge tidiga och ihållande insatser till stöd för föräldrar och unga. Vi måste även öka kunskapen och få bättre nationell samordning inom det suicidpreventiva arbetet. Det krävs ökad kunskap och tillgänglighet inom primärvården kring identifiering och stöd till personer i riskgrupp, kortare köer till BUP och bättre övergång till vuxenpsykiatrin, samt verka för att tillgängliggöra psykiatriambulanser över hela landet. Vi vill också se ett nationellt kunskapscentrum för äldrepsykiatri.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården? 

Mycket viktig. För att främja friskvården vill Kristdemokraterna att lämplig myndighet validerar och utvärderar effekten av de olika arbetsmetoder som används kopplat till Fysisk aktivitet på recept (FaR) samt hur den legitimerade vårdpersonalen kan bidra till en långsiktigt hållbar livsstilsförändring. Efter denna kvalitetssäkring bör det ges ut nationella rekommendationer kopplade till FaR. Idag bär patienten kostnaden för själva aktiviteten som förskrivs vid FaR. För att utöka användningen av FaR och förbättra möjligheten att patienten följer ordinationen anser Kristdemokraterna att FaR bör inkluderas i högkostnadsskyddet, liksom de allra flesta läkemedel som skrivs ut på recept idag.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa?

Kristdemokraterna presenterar en rad förslag om folkhälsa i vår motion En folkhälsopolitik att lita på.

Pia Steensland, ledamot i Socialutskottet och talesperson för folkhälsofrågor

 

Vänsterpartiet

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga?

I ett välfärdssamhälle är folkhälsa tätt förknippat med åtgärder för att öka jämlikheten. Det aktiva, systematiska och långsiktiga folkhälsoarbetet syftar till att befolkningen ska kunna leva längre och friskare liv oavsett klass, kön eller härkomst. Denna vision, om ett folkhälsoarbete som tar sin utgångspunkt i människovärdet, delar Vänsterpartiet fullt ut. Arbetet för att bryta de skillnader i hälsa och livslängd som klasstillhörighet i dag innebär är en helt central del i denna vision. Likaså arbetet för att eliminera skillnaderna i hälsa mellan män och kvinnor utgör en viktig grundpelare i Vänsterpartiets syn på folkhälsa.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Tidiga insatser för att främja en god folkhälsa är av yttersta vikt. Samhället kan göra mer för att kommunicera kring folkhälsa med de grupper som är i särskilt stort behov av det. Vänsterpartiet arbetar för att kommunikationen kring folkhälsa ska göras tillgänglig och för att förståelsen kring dessa frågor ska öka bland befolkningen i stort. Vi vill även se en ordning där folkhälsoarbetet ges en tydligare roll i styrningen av hälso- och sjukvården. För att detta ska realiseras krävs resurser till arbetet och att folkhälsan blir en tydligare del av hur statliga medel fördelas till regionerna.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

Vänsterpartiet driver en politik för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa och för att tidiga och förebyggande insatser ska kombineras med en adekvat vård för den som behöver det. I grunden handlar detta arbete om att likställa den psykiska och somatiska vården och befästa invånarnas rätt till båda. Vi framhärdar i kravet på att den psykiska stöttningen och vården måste vara tillgänglig på alla platser i landet, för alla åldrar och i olika skeenden av livet.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården? 

Både privata och offentliga aktörer som utövar friskvård är viktiga i det förebyggande hälsoarbetet och i rehabilitering efter sjukdom. Vi vill därför att arbetsvillkoren för människor ska stärkas så att friskvård blir en naturlig del av en anställning oavsett arbetsplats. Det ska finnas fler olika saker att välja mellan när det gäller friskvård. Det finns inte en lösning som passar alla.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa?

Allt tyder på att ojämlikheten i hälsa har ökat under pandemin och att svenskars levnadsvanor och kostvanor påverkats negativt, något som kan få mycket långtgående konsekvenser för folkhälsan. Folkhälsomyndigheten pekar också på att många aktörer på olika nivåer i samhället har behövt pausa sina insatser under pandemin. Mörkertalen kan vara stora och det kan inte uteslutas att personer som upplever psykisk ohälsa har undvikit att söka stöd under pandemin. Vi anser därför att sekundäreffekterna av coronakrisen måste utredas ur ett folkhälsoperspektiv för att rätt åtgärder ska kunna sättas in i skuggan av pandemin.

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets hälsopolitiska talesperson

 

Sverigedemokraterna

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga?

Det allra viktigaste är att staten tar ett övergripande ansvar för att säkerställa jämlik vård över hela Sverige.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Det är en väldigt bred frågeställning – och ett uttömmande svar på detta skulle omfatta exempelvis folkbildning kring kost och missbruk, ett främjande av idrottsrörelsen och givetvis sjukvården. Men det finns många andra aktörer, vilket inkluderar varje förälder och individ i samhället.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

Vi vill stärka den psykiatriska kompetensen inom primärvården för att kunna erbjuda snabba insatser i väntan på specialistvård. Vidare vill vi vidta åtgärder mot psykisk ohälsa bland unga genom nationella flödesprogram och särskilda vårdpaket för barn och ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa. Dessutom vill vi kraftigt förstärka elevhälsan och tillgängliggöra behandlingskompetens ute i våra skolor.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården? 

Enbart positivt, så länge man rör sig inom ramarna för vetenskap och beprövad erfarenhet. Ofta kan denna typ av insatser förebygga olika besvär och sjukdomstillstånd – eller bidra till rehabilitering – och därmed avlasta sjukvården.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa?

Hälsofrågor sträcker sig över många politikområden. I slutändan handlar det om att vi ska ha ett fungerande samhälle, där alla ska ha tillgång till utbildning och sjukvård av hög kvalitet. Men var och en ska ju finna sina egna vägar till att må så bra som möjligt i sin egen unika livssituation. Och då är alla positiva bidrag välkomna.

Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson

 

Centerpartiet

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga?

För Centerpartiet är det viktigt att säkerställa jämlika förutsättningar för att förebygga egen ohälsa. Det ska inte bero på var i landet du bor, socioekonomiska faktorer eller annat som avgör om man har tillgång till stöd för att förebygga och förbättra sin egen hälsa.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Vi vill erbjuda stöd för att förebygga ohälsa till invånarna i samtliga regioner. Fler uppsökande insatser, långsiktiga informationsinsatser och en mer tillgänglig primärvård är viktig för att alla ska ha samma möjligheter att bibehålla, främja eller förbättra sin hälsa. Insatser mot obesitas och cancer måste stärkas. Vi vill bland annat införa en producentavgift på tillsatt socker i läsk likt hur man gjort i Storbritannien. Vi vill också införa ett nationellt äldrehälsoprogram med individuellt förebyggande hälsoarbete för äldre.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

När människor mår dåligt är det viktigt att de snabb får hjälp. Mer personal i primärvården är nödvändigt. Man måste inte alltid träffa en specialist utan många kan bli hjälpta av enklare samtalsterapi, då behövs en standardiserad och kvalitetssäkrad psykoterapiutbildning. Alla regioner ska erbjuda enkel tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Köerna i barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas och vi behöver också återinföra skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården?

Vi är positiva till att det finns olika aktörer inom hälso- och vårdsektorn, och då inte minst de som arbetar med verksamheter som kompletterar vården. För att de ska vara en del av den skattefinansierade hälso- och sjukvården är det viktigt att metoderna bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa?

För att motverka att hälsorisker utvecklas till sjukdomar, måste sjukvården arbeta mer med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Samhället behöver bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom. I Västerbotten finns sedan många år ett program med hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar. Hälsosamtalen kan innehålla motiverande samtal och stöd om sömn, mat, motion, alkohol- och tobaksvanor samt screening för olika hälsotillstånd. Effekterna är goda och vi vill därför att alla regioner ska driva ett systematiskt folkhälsoarbete och erbjuda stöd att förebygga ohälsa, till exempel enligt Västerbottens modell.

Sofia Nilsson talesperson för omsorg och psykisk hälsa

 

Moderaterna

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga?

Moderaterna prioriterar att stärka patientens inflytande över sin egen vård, så att alla känner sig trygga med att man får vård i rätt tid av hög kvalitet. Under Moderaternas arbetsstämma 2021 så fastslogs ett sjukvårdspolitiskt program där vi valde att prioritera fyra områden. Ett av dessa är de långa vårdköerna, där vi vill vi utöka kömiljarden och inrätta ett nationellt patientkontor, så att patienter får större kontroll över sin vård. Andra områden vi vill prioritera är kvinnors hälsa, ett förbättrat omhändertagande av våra äldre, samt en stärkt vårdgaranti för cancerpatienter, så att såväl ung som vuxen får rätt behandling i tid.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Moderaterna föreslår att Sverige tar fram och genomför en nationell hälsofrämjande strategi, genom att metodiskt och strukturerat sträva efter att skapa bättre förutsättningar för god hälsa hos hela befolkningen. Högt blodtryck, obesitas och diabetes bildar en grogrund för många följdsjukdomar, och Socialstyrelsen beräknar att åtminstone 20 procent av all sjukdom i Sverige kan förhindras om vi förbättrar våra levnadsvanor. Utöver detta satsar Moderaterna på att bekämpa hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, samt riktar särskilt fokus på barn och unga som mår psykiskt dåligt.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

Arbetet med att ta fram en nationell strategi avseende psykisk ohälsa måste gå snabbare. Vi driver även på för att det skyndsamt tas fram och genomförs en liknande strategi för systematisk suicidprevention baserad på tydliga mål och konkreta åtgärder. Tillgängligheten inom psykiatrin är även otillräcklig, Moderaterna föreslår att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ges i uppdrag att analysera psykiatrins kvalitet och väntetider. Vi vill stärka barn- och ungdomspsykiatrin så att barn och unga som mår dåligt får hjälp snabbt och stärka Bris nationella stödlinje och andra stödlinjer så att de kan hålla öppet dygnet runt.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården? 

Moderaterna vill pröva olika stödmöjligheter för människor att genomföra fler hälsofrämjande aktiviteter. Fysisk träning har till exempel hög prioritet för att komma tillbaka efter hjärtinfarkt. Skillnaderna i hur väl Sveriges olika sjukhus klarar av att uppfylla Socialstyrelsens målsättningar kring preventiva åtgärder är mycket stora, och pekar på vikten av mer nationellt ansvarstagande gällande hälsofrämjande aktiviteter. Några vägar att pröva är dels att underlätta för fysisk träning i samband med arbetstid, vilket Moderaterna föreslagit gällande vårdens- och omsorgens medarbetare, dels att pröva om skattereduktion för fysisk träning och friskvård kan vara en fungerande metod.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa?

Äldreomsorgen: Moderaterna vill att samhället ska se på de tio sista åren av en människas liv precis så som vi ser på de tio första åren i livet – med förväntan, förhoppningar, framtidstro, respekt och omtanke. Med nya höft- och knäleder, starroperationer och hörapparater ges nya möjligheter till aktivt och friskt liv. Vi vill stärka seniorers rätt till ett gott liv, med god livskvalitet, frihet och valfrihet. Vi vill även utreda ett särskilt vaccinationsprogram, nollvision för undernäring hos äldre samt utveckla nationella riktlinjer gällande balansträning och styrketräning för seniorer.

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson

 

Liberalerna

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga?

Den som inte har sin fulla hälsa har sin frihet begränsad. Upprätta en nationell sammanhållen strategi för hälsa, där både sjukvård och förebyggande folkhälsoarbete ingår.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Folkhälsa är för alla som bor och verkar i Sverige. Ändå finns obefogade skillnader i hälsa, beroende på vilka vi är och var vi bor. Områden med mer fattigdom, lägre utbildningsnivå och arbetslösheten är högre, där är också hälsan sämre. Gör hälsa till ett eget delmål för svensk integrationspolitik.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

Det behövs ett hälsosammare samhälle, bättre diagnostik och behandlingsmetoder och säkra att varje människa får god hjälp så fort den behövs. Vi vill förebygga ohälsa på bred front, rusta primärvården och första linjens vård för unga och stärka med mer kompetens just i kampen mot psykisk ohälsa.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården? 

Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv. Genom friskvård kan vi hjälpa människor att må bättre och få fler friska år. Klok friskvård ska vara avdragsgill och en del av arbetslivet för att fler ska hitta den. Tillsammans kan hälso- och sjukvård och friskvård driva folkhälsoarbetet framåt.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa?

Hälsofrämjande livsstilar och miljöer har minskat förekomsten av icke-smittsamma sjukdomar. Vi vill särskilt stärka hälsan där den behöver stärkas som mest, oavsett om problemen handlar om obesitas och brist på fysisk aktivitet eller om psykisk ohälsa. Därför behövs en nationell strategi.

Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk talesperson 

 

Miljöpartiet

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga?

Att minska vårdbehoven i samhället genom att jobba förebyggande. Mycket av den ohälsa vi har i dag i samhället är möjlig att förebygga, det måste vi göra i mycket högre utsträckning. Det handlar både om hur vi bygger vårt samhälle, att skapa ett samhälle som främjar hälsa, men också om livsstilsfrågor och hur vården är uppbyggd. Därtill måste vården ges ökade resurser och bättre bemanning för att kunna ge god vård åt dem som blir sjuka.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Vi vill införa en folkhälsolag som tydligt pekar ut vilket ansvar kommunal, regional och nationell nivå har för att stärka folkhälsan. Betydligt mer hälsofrämjande arbete skulle kunna ske om det fanns ett tydligare ansvar enligt lag än idag.

Vi vill också jobba för att samhället byggs så att det främjar hälsa, exempelvis genom att skapa mer rörelse i vardagen, såsom att främja cykling och gångstråk. Därtill vill vi se insatser för mer hälsosamma matvanor, genom till exempel bättre mat i skolor. Vården måste också bli bättre på att erbjuda stöd till människor att göra livsstilsförändringar som får dem att må bättre och som förbättrar hälsotillståndet.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

Vi vill satsa på primärvården, det måste bli lika självklart att kunna vända sig till primärvården med psykisk ohälsa som för fysiska problem. Ofta kan de dessutom hänga ihop. Vi vill också se en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa, inte minst den utbredda stressrelaterade psykiska ohälsan måste minska.

Barn ska växa upp under trygga förutsättningar så att vi lägger en grund för god psykisk hälsa. Miljöpartiet vill att ämnet psykisk hälsa ska införas som en del av undervisningen inom idrott och hälsa i grundskolan. Barn och unga måste få mer kunskap om psykisk hälsa och också veta vart de kan vända sig om de själva eller någon kompis mår dåligt. Inget barn eller ungdom ska behöva tveka om att det finns hjälp att få. Vi vill också stärka både elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för att barn och unga snabbt ska få det stöd de behöver.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården? 

Vi anser att de spelar en väldigt viktig roll som komplement och vi välkomnar primärvård och hälsocentraler som hittat sätt att involvera friskvårdsaktörer. Vi vill främja en utveckling där det blir lättare att få förebyggande insatser såsom motion på recept.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa? 

Vi vill skicka med ett tack för allt viktigt arbete ni gör. Vi träffas gärna framöver för fortsatta diskussioner.

Åsa Lindhagen, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor

 

Socialdemokraterna

Vilken är er högst prioriterade hälsofråga? 

Vi anser att det övergripande nationella målet är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Arbetet sker med fokus på åtta målområden.

På vilket sätt vill ni förbättra folkhälsan?

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för att vända utvecklingen med övervikt och obesitas. Samordnarens uppdrag är att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället. Uppdraget ska redovisas under 2023. Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från flera sektorer i samhället: offentliga, privata, ideella organisationer och från individerna själva. Samtliga sektorer bör sträva efter att minska de ojämlika förutsättningarna för en god och jämlik folkhälsa.

Hur bekämpar vi bäst den psykiska ohälsan enligt ert parti?

Vi socialdemokrater vill att det ska finnas en nationell strategi för psykisk ohälsa och suicidprevention. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram underlag till en sådan. Arbete pågår tillsammans med 23 andra myndigheter i samråd med flera andra aktörer. Vi vill även att förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet blir mer likvärdig och att elevhälsan stärkas för tidig upptäckt och förebyggande av psykisk ohälsa.

Hur ser ni på den roll aktörer inom privat friskvård (träning, yoga, massage och liknande) har och hur de kan komplettera hälso- och sjukvården? 

Vi socialdemokrater är generellt positiva till friskvård och den privata friskvården är en viktig aktör i arbetet för att främja folkhälsan.

Finns det någon annan information som ni vill skicka med till våra medlemmar eller andra personer intresserade av hälsofrågor gällande folkhälsa?

Folkhälsa berör hela samhället och måste vara en angelägenhet för många olika samhällssektorer. Regering och riksdag har nyligen fattat beslut om en förnyad strategi avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Sofia Amloh, riksdagsledamot

Text Sammanställt av Ulrika Hoffer Foto Kroppsterapeuterna/Montage