Spädbarnsmassage minskar smärta och gulsot

Att små barn behöver hudkontakt råder inga tvivel om. Det har visat sig kunna hjälpa barn att reglera kroppstemperatur, immunförsvar och blodsocker. Hudkontakt kan också göra att barn skriker mindre, har lättare att slappna av och föräldrar kan bli både lugnare och bättre på att förstå barnets signaler av nära hudkontakt.

Trots all denna kunskap om nära hudkontakt mellan barn och föräldrar, är forskningen på spädbarnsmassage ganska ringa och de studier som finns är ofta små.

Nu har dock två nya studier gjorts på Högskolan i Kristianstad, som nyligen publicerats i vetenskapliga tidskrifter. En som undersökte effekterna av spädbarnsmassage och en som undersökte BVC-sköterskors upplevelse av att lära ut spädbarnsmassage.

Den ena studien är en systematisk litteraturöversikt där effekterna av spädbarnsmassage som smärtlindring, mot gulsot och för viktökning undersöktes.  Sammantaget ingick 1 416 spädbarn i åldern 0–12 månader i de 16 kontrollerade studierna som utgjorde underlag för studien. Rebecca Mrljak är en av författarna till studien:

– I min roll som distriktssköterska så tycker jag att den smärtlindrande effekten av spädbarnsmassage är mest intressant.

Rebecca Mrljak har forskat om spädbarnsmassage

Rebecca Mrljak har forskat om effekterna av spädbarnsmassage på smärta, gulsot och för viktökning.

Ett sätt att trösta sitt barn

Smärtlindring är centralt i olika sammanhang, menar Rebecca Mrljak. Att massera magen vid koliksmärta är ofta gynnsamt och även något som man föreslår på 1177.

– Det är väldigt tungt för en förälder som inte kan trösta sitt barn och det kan ha stor inverkan på förälderns egna psykiska mående. Massage kan vara ett sätt för föräldern att bli stärkt i sin föräldraroll samtidigt som det lindrar smärtan hos barnet.

Inför provtagning och vaccinationer kan massage fungera lugnande för att göra situationen mindre jobbig. Även om det inte längre görs så kallade hällanseringar, det vill säga provstick i hälen, så är det en situation som många föräldrar tycker är jobbig.

Ingen av artiklarna som ingick i studien tittade på just vaccinationsstick, men på andra stick som vid provtagning.

– Vaccinationer är något vi gör mycket som distriktssköterskor. Då är det en fördel om vi kan hjälpa barn och föräldrar till en lugnare upplevelse.

Minska oro vid provtagning

Just det att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och lugna i jobbiga situationer som provtagning kan vara, ser hon som en stor fördel.

– Spädbarnsmassage kan vara ett verktyg som föräldrar kan ta till sig vid vaccinationer. Både för att för lindra barnet men även för att stärka dem själva i föräldrarollen.

I studier har definitionen varit lite olika, allt ifrån en helkroppsmassage till lokal massage innan ett nålstick och lätta strykningar i lugnande syfte.

– När det gällde gulsot kunde det röra sig om att massera magen, för att få igång den och på så vis få ut de ämnen som bidrar till gulsot.

Att få gulsot att gå över så snabbt som möjligt är viktigt, och egentligen kanske inte så vanligt att bevaka inom ramen för BVC.

– Vi träffar ju inte de barn som har allvarlig gulsot, men en del barn ligger nära gränsvärden och dem behöver vi vara uppmärksamma på.

Finns det tillfällen då man ska se upp?

– Man måste alltid se till helheten och aldrig, aldrig tvinga sig på ett barn . Ibland kan det då räcka med att lägga en hand på barnet. Sen är det viktigt att hela tiden se till ansiktsuttryck och komma ihåg att massage måste ske på barnets villkor.

Text Ulrika Hoffer Foto Istock/Privat (porträtt)