Sämre mående efter enstaka möte med hälsocoach

Att ta hjälp av en hälsocoach för att påbörja en positiv förändring är sällan tillräckligt för att må bättre. Det vet de flesta kroppsterapeuter, men ibland kan det vara en utmaning att motivera klienter att fullfölja ett längre förlopp – eller att hellre avstå helt.

Kanske kan en ny studie vid Göteborgs universitet ge tyngre argument för att övertyga klienter som tycker att det räcker med enstaka tillfällen. I studien har forskare nämligen undersökt effekten av just enstaka besök hos en hälsocoach och funnit att det snarare kan bidra till sämre mående än inget besök hos hälsocoach alls.

Hälsocoaching i syfte att förebygga sjukdom har studerats omfattande och då främst inom ramen för ett längre förlopp, med flera uppföljningar. Vad ett enstaka tillfälle kan bidra med är mindre utforskat. I den aktuella studien ingick en slumpvis utvald grupp 50-åringar. De blev lottade till antingen ett timslångt besök med sedvanlig hälsoprofilbedömning hos en erfaren hälsocoach, eller ingen behandling alls. Totalt ingick 105 personer i studien, varav 52 fick en träffa hälsocoach.

Kontrollgruppen mådde bättre

Tolv månader senare undersökte man förändringarna i upplevd hälsorelaterad livskvalitet hos samtliga deltagare via omfattande enkäter. Frågorna handlade om allmäntillstånd, fysisk och mental hälsa, hur personerna fungerade socialt, träningsbeteende med mera. Till forskarnas förvåning mådde kontrollgruppen bättre, alltså de som inte träffat en hälsocoach alls, än de som haft ett timslångt besök.

Slutsatsen forskarna bakom studien drar är att enstaka besök hos hälsocoach inte förbättrar upplevd hälsorelaterad livskvalitet eller träningsnivå. Tvärtom kan det göra den upplevda hälsorelaterade livskvaliteten sämre. En möjlig förklaring är att endast en session med hälsocoach räcker för att informera patienten om hälsobrister, men inte för att påverka beteenden. Individen blir lämnad utan ordentliga verktyg för att åtgärda sina brister, och får då dåligt samvete.

Gör det ordentligt eller inte alls, alltså.

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB) genomförs i syfte att skapa insikt om livsstilens påverkan på hälsan samt hur livsstilen kan förbättras för att minska risken för sjukdomar.

En hälsoprofilbedömning omfattar bland annat:

  • Kartläggning av hälsovanor och upplevd hälsa
  • Kontroll av vikt, längd, blodtryck, kroppssammansättning
  • Konditionstest på cykel
  • Hälsofrämjande och motiverande samtal

Källa: Göteborgs universitet