Olika KBT-behandlingar lika effektiva mot fibromyalgi

KBT-behandling på distans kan mildra symtom som smärta vid fibromyalgi. Nu visar en studie att olika former av terapi via nätet ger samma effekt.

I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi. Det är ett långvarigt smärttillstånd med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Det finns idag ingen botande behandling av fibromyalgi och befintliga läkemedel har ofta inte tillräckligt bra effekt. Behandling genom kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig ha viss effekt, men det har varit oklart vilken form av KBT som ger bäst resultat.

En ny studie har nu jämfört två olika former av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för att se hur väl de bidrar till att minska symtom vid fibromyalgi.

Den ena formen är så kallad exponeringsbaserad KBT. Den innebär att deltagaren systematiskt och upprepat närmar sig situationer eller aktiviteter som de tidigare undvikit på grund av att de kopplas till smärta, psykiskt obehag eller symtom som trötthet och kognitiva besvär.

Olika strategier

Den andra är traditionell KBT där deltagaren får arbeta med olika strategier under behandlingen. Det kan röra sig om avslappning, aktivitetsplanering, fysisk träning, hantera negativa tankar och förbättra sömnen.

I studien blev drygt 270 personer med fibromyalgi lottade till de olika behandlingarna, som de fick via internet. Alla hade regelbunden kontakt med en egen behandlare. Studien visade att traditionell KBT i stort sett var likvärdig med den nyare behandlingsformen exponeringsbaserad KBT.

Deltagarna fick besvara frågor om sitt mående och sina besvär före, under och efter behandlingen. Efter den tio veckor långa behandlingen uppgav 60 procent av patienterna som fått exponeringsbaserad KBT att de hade blivit hjälpta av sin behandling. Bland patienterna som fick traditionell KBT uppgav 59 procent att behandlingen hjälpte.

Källa: Karolinska Institutet, ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock