Preventionshälsa – ett måste för ett hållbart Sverige

Vad betyder egentligen preventionshälsa? När jag googlar kommer följande definition upp: Det handlar om att genomföra åtgärder för att främja hälsa, förebygga ohälsa och andra sociala och ekonomiska problem, samt öka jämlikheten i hälsa mellan olika grupper. 

Preventionshälsa ÄR viktigt och ni medlemmar är en otroligt viktig del i detta arbete.  Vi har en åldrande befolkning, för mycket skärmtid för både vuxna och barn och alltmer stillasittande arbeten. Dessutom en sjukvård som är överbelastad och som i stor utsträckning jobbar med symptomlindring och inte alltid med att adressera grundorsaken till olika åkommor.

Därför är det oerhört glädjande att vi på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har varit inbjudna till Karolinska Institutet (KI) tillsammans med andra aktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en organisation för preventionshälsa som lyfter, samt aktivt arbetar med att hitta lösningar för att öka folkhälsan.

Workshopen med arbetsnamnet Hälsa Sverige på Karolinska Institutet är en förstudie för att säkerställa att det finns behov av en organisation som arbetar med preventionshälsa. Dagen började med en generell presentation där ett stort antal områden som påverkar vårt mående och som vi kan arbeta med preventivt definierades. Det handlade om allt från fysiska och psykiska problem till luft och vattenkvalitet.

Långsiktigt arbete

Det var tydligt att varje krona som satsas på prevention sparar sex kronor på vården. En av de stora utmaningarna är, som alltid, kostnaderna. Även om vi sparar pengar på vården genom att satsa på prevention, är det en överlappningstid innan preventionsarbetet ger avkastning. Det är ett långsiktigt arbete som våra beslutsfattare och myndigheter behöver budgetera för och ha modet att satsa på. Det är bra om det finns en organisation som är frikopplad från politiska beslut när vi vill arbeta långsiktigt.

Bland deltagarna på workshopen fanns en frustration över att Folkhälsomyndigheten (FHM) inte jobbar mer med prevention. I synnerhet efter pandemin då de hade ett ypperligt tillfälle att lyfta vikten av friskvård för att befolkningen ska stå starkare inför en eventuell framtida pandemi.

Vi avhandlade allt från finansiering, hur vi bör arbeta, organisationsform, vilka organisationer/företag är viktiga att ha med, kontaktytor med politiker och myndigheter samt hur och när arbetet bör sätta i gång.

Det fanns en del positiva signaler från visa regioner som fanns på plats och som ligger i framkant gällande sitt friskvårdsarbete. Det var även ett bra tillfälle att skapa relevanta kontakter där vi kan fortsätta ha våra dialoger och lära oss mycket av varandra.

Samarbete över gränser

Vi som förbund är en viktig partner i dessa dialoger eftersom våra medlemmar jobbar direkt med klienter och har stor kunskap kring friskvårdsarbetet. Eftersom vi säkerställer kvaliteten på utövare och utbildare ger det oss ett viktigt mandat och möjlighet att samarbeta över gränserna.

Det fanns en viss oenighet kring att vissa tyckte att vi enbart skulle arbeta med evidensbaserade aktiviteter medan flera tyckte att även beprövad erfarenhet är en bra start och att vi under tiden kan inhämta mer kunskap/forskning.

Det vi som förbund behöver göra är  att hitta sätt att samla in kunskap om resultat som ni medlemmar får i ert arbete. Vi har börjat titta på hur det skulle kunna se ut i samarbete med andra förbund.

Det som är riktigt glädjande och ger en positiv känsla är att det är så många som ser Sveriges hälsa som en viktig fråga och att samarbetsvilligheten och passionen var tydlig. Det är bara en start, men en riktigt bra sådan.

Text Desiree Blomberg Foto Per Myrehed