Avslag för stor studie på homeopati

Forskare vid Köpenhamns universitet hade planerat en stor studie om huruvida homeopatiska preparat kan förhindra återkommande urinvägsinfektion. Studien fick dock inte godkänt av det etiska rådet som granskar alla ansökningar, De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK).

I beslutet skriver rådet att ”projektets vetenskapliga standard inte uppfyller kravet om att projektet ska tillföra ny kunskap eller undersöka befintlig kunskap, som kan berättiga forskningsprojektetet”.

Utan godkännande faller därmed studien, som beräknats kosta fem miljoner danska kronor, till marken.

– Vi är oeniga om den bedömningen och vi hade givetvis en annan uppfattning, annars hade vi ju inte gjort ansökan. Vi anser att tiden är mogen för att genomföra det, säger professor Theis Lange, ledare på Institut for Folkesundhedsvidenskab, som planerade studien.

Rådet har specificerat fyra orsaker till icke godkännandet:

  1. Studiens design kan inte ge svar på om homeopatiska preparat rent faktiskt har effekt.
  2. Risken för felkällor är allt för stor, det vill säga andra faktorer än undersökta preparat kan påverka resultat.
  3. Vill man genomföra en studie med bästa vetenskapliga kvalitet, en så kallad randomiserad, kontrollerad studie (RCT), bör man först göra en mindre studie för att avgöra om det alls är möjligt att förvänta sig kunna se någon betydande effekt.
  4. Köpenhamns Universitet anger i ansökan en nytillträdd doktorand som studieansvarig. Personen saknar erfarenhet av att leda projekt av tänkt storlek.

Nu hoppas forskarna på att en ny, bättre formulerad ansökan kan ge klartecken för att genomföra studien i framtiden.

Källa: videnskap.dk

Text Ulrika Hoffer Foto Istock